موارد زیر برای اجاره خانه در ترکیه مورد نیاز می باشد:

  • حضور فیزیکی شخص متقاضی
  • پاسپورت متقاضی
  • کفیل (ضامن مستاجر)
  • پرداخت دپوزیت (Depesit)