برای خرید

  • حضور فیزیکی شخص خریدار و یا نماینده ی تام الاختیار وی ضروری است. امکان اینکه سند به نام دو و یا سه نفر باشد هم هست. در چنین حالتی هزینه های سند، به تناسب بیشتر می شود. طبیعتا حضور این افراد نیز، در موعد خرید ضروری خواهد بود.
  • پاسپورت خریدار
  • شمارۀ مالیاتی نیز جزو مدارک لازم است. شرکت ما در این زمینه کمک خواهد کرد.
  •  ترجمه پاسپورت. بهتر است در اینجا انجام شود.
  • چهار قطعه عکس شش در چهار